Juridisk information

Läs våra villkor och integritetspolicy för att förstå hur vi skyddar dina uppgifter och reglerar våra tjänster.

Allmänna villkor

Allmäna vilkor

De här allmänna villkoren är tillämpliga när H-Creative AB (Hive Creatives), organisationsnummer 556961-3556, med adress Mandolingatan 35, 42145 Västra Frölunda, tillhandahåller digitala tjänster till företag och privatpersoner, som gemensamt benämns som ’Användare’. Tjänsterna inkluderar bland annat hemsida, databas, webbshop, e-posttjänster, lagring av bildmaterial och domännamnsregistrering. Tjänsterna kan även kompletteras med ytterligare funktioner och tjänster, kallade ’Tilläggstjänster’, som erbjuds av Hive Creatives vid olika tillfällen. När begreppet ’Tjänsten’ används i dessa allmänna villkor inkluderas även Tilläggstjänsterna, om inte annat framgår av specifika bestämmelser eller sammanhanget där begreppet används. Observera att särskilda villkor kan gälla för vissa Tilläggstjänster enligt avsnitt 3 nedan. För att kunna använda sådana Tilläggstjänster måste Användaren acceptera de särskilda villkoren som gäller för respektive Tilläggstjänst. De särskilda villkoren, tillsammans med eventuella andra skriftliga avtal som reglerar Tjänsten och Tilläggstjänsterna mellan Hive Creatives och en Användare, utgör tillsammans avtalet mellan Hive Creatives och Användaren (’Avtalet’). En Användare som genom en överenskommelse med Hive Creatives väljer att nyttja Tjänsten förbinder sig samtidigt att följa dessa allmänna villkor samt eventuella ordningsregler och instruktioner som Hive Creatives publicerar via Tjänsten med jämna mellanrum. Det åligger också Användaren att följa gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av Tjänsten.

2. Tjänsten

 2.1  Beställning

Beställning av Tjänsten och Tilläggstjänster görs direkt till Hive Creatives. Genom att använda Tjänsten samtycker Användaren till att Hive Creatives får registrera uppgifter som anses vara nödvändiga för att utföra tjänsterna och hantera betalningen. Ett avtal om Tjänsten anses vara ingånget mellan Användaren och Hive Creatives när registreringen har slutförts.

2.2   Åtkomst

Åtkomst till Tjänsten hos Hive Creatives kan ske genom något av de alternativ som Hive Creatives informerar om via bekräftelsen för den valda tjänsten. Användaren är medveten om och samtycker till att Tjänsten även kan användas tillsammans med och nås via externa tjänster som erbjuds av samarbetspartners till Hive Creatives . Det kan innebära att vissa funktioner eller tilläggstjänster kan vara tillgängliga genom dessa externa tjänster. Det är viktigt att notera att Hive Creatives inte ansvarar för tillhandahållandet av sådana externa tjänster, inklusive eventuella tilläggstjänster, som erbjuds av samarbetspartners. Hive Creatives tar inte heller ansvar för innehållet eller resultatet av dessa externa tjänster. Användaren bör vara medveten om att när de använder Tjänsten och eventuella tilläggstjänster som kan nås via externa tjänster, så kan olika regler, villkor och integritetspolicyer gälla för dessa tjänster. Det är Användarens ansvar att bekanta sig med och följa de relevanta villkoren och policyerna för sådana externa tjänster. Hive Creatives strävar efter att erbjuda en sömlös användarupplevelse genom att samarbeta med externa tjänsteleverantörer. Genom att använda Tjänsten och eventuella tilläggstjänster via externa tjänster samtycker Användaren till att integrera och dela viss information mellan Hive Creatives och de externa tjänsteleverantörerna. Detta kan inkludera överföring av användaruppgifter eller andra relevanta data för att möjliggöra och förbättra tjänstens funktionalitet.

2.3    Avgifter, Förmedling av e-postfakturor och meddelanden

Avgifter utgår enligt Hive Creatives vid var tid gällande prislista för tjänsten. Avgift för tjänsten utgår i form av periodisk (årsvis om inget annat är överenskommet) fast avgift. Avgiftsändringar skall på lämpligt sätt aviseras senast 30 dagar i förväg. Hive Creatives skall dock ha rätt att med omedelbar verkan höja avgift om höjningen är direkt hänförlig till förändring av valutakurs, skatt eller liknande statlig pålaga samt vid annan liknande omständighet. Vid avgiftshöjning har Användare rätt att skriftligen, senast vid ändringens ikraftträdande, säga upp avtalet. Om Användare inte kan utnyttja beställd  tjänst på grund av omständigheter som kan hänföras till Användare eller omständighet utanför Hive Creatives kontroll, skall detta inte befria honom från skyldighet att erlägga tillämpliga avgifter. Hive Creatives kan komma att skicka information om Tjänsten samt fakturor (”e- postfakturor”) för beställd tjänst till Användarens e-postadress. Hive Creatives kan även komma att skicka information om tredjeparts-tjänster samt viktig information rörande Tjänsten.

2.4   Betalning

Fast avgift faktureras periodvis i förskott. Fakturan skickas en gång per år via post eller e-post. Vid eventuella tilläggstjänster kan de faktureras separat mellan årsavgifterna Betalningsvillkor är 20 dagar netto om ej annat anges på respektive faktura. Vid försenad betalning äger Hive Creatives rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. Vidare har Hive Creatives rätt att innehålla ännu ej utförd prestation samt stänga av tjänsten till dess full betalning skett. Om Användare helt eller delvis dröjer med betalning efter på påminnelsen angiven tid äger Hive Creatives rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet för tjänsten i fråga samt slutfakturera Användare.

2.5   Adress

Användare skall ange den adress dit faktura och andra meddelanden skall skickas till. Har Hive Creatives skickat ett meddelande till denna adress, anses det ha kommit fram till Användare senast 7 (sju) dagar efter avsändandet (fysiskt brev) eller 1 (en) dag vid e-postmeddelande, om det inte framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt. Det ligger på kundens ansvar att meddela Hive Creatives om ny adress vid t.ex. flytt.

2.6   Avtalsperiod

Avtalsperiod löper över 12 månader. Uppsägning skall ske senast tre (3) månader innan abonnemangsperioden löper ut. Uppsägningen skall ske skriftligt och skickas med rekommenderat brev. Har skriftlig uppsägning ej inkommit, förutsätts att abonnemanget skall fortlöpa. Återbetalning utgår inte på abonnemangsavgift. Utebliven betalning gäller ej som uppsägning.

2.7   Kommunikation

Inom ramen för Tjänsten kan Hive Creatives komma att skicka e-post eller SMS till – eller via tjänsten portalen portal.hivecreative.se – Användare gällande Tjänsten, information om ändringar i Tjänsten samt information om nya funktioner. Denna kommunikation betraktas som en integrerad del av Tjänsten vilket innebär att den inte kan väljas bort. En e-postförsändelse anses ha kommit en Användare tillhanda vid det tillfälle det skickas. Användare ansvarar på samma sätt som för fysisk post för att ta del av e- postförsändelsens innehåll.

2.8   Lagring

Elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande e-postförsändelser, lagras under den tid Användare har ett godkänt konto registrerat hos Hive Creatives. Under denna tid ansvarar Användaren själv för vilka elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande e-postförsändelser, som denne väljer att radera. De meddelanden som raderas kommer inte längre att vara tillgänglig för Användaren. Vid avstängning eller avslutande av Tjänsten för en Användare enligt avsnitt 11 nedan raderas Användarens samtliga elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande e-postförsändelser, som lagrats inom ramen för Tjänsten efter tjugofem (25) till trettio (30) dagar.

2.9   Innehåll

Hive Creatives tillåter inte material som kan klassas som olagligt, innefattande men inte uteslutande, pornografiskt eller piratkopierat material, spridning av virus, etnisk eller annan diskriminering.

3. Tilläggstjänster

3.1 Tilläggstjänster

Hive Creatives har rätt att när som helst introducera och erbjuda Tilläggstjänster. Tilläggstjänster kan dels vara tjänster vars nyttjande är frivillig för Användare och som tillhandahålls utan kostnad för Användaren, och som inte kräver Användarens samtycke. Tilläggstjänster som erbjuds mot en avgift eller som kräver Användarens samtycke informerar Hive Creatives Användaren om via Tjänsten eller e-post. Användaren väljer själv om sådana Tilläggstjänster ska läggas till eller inte. Som anges ovan kan särskilda villkor gälla för tillhandahållandet av vissa Tilläggstjänster.

3.2 Särskilda regler vid domännamnregistrering

Vid eventuellt avslag av registreringsansökan för domännamn har Hive Creatives rätt att ta ut en avgift om 400 kronor plus moms.

4. Ändring i Tjänsten

Hive Creatives har rätt att när som helst göra ändringar i Tjänsten. Ändringar kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen för Tjänsten och/eller Tjänstens design och utformning och kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Tjänsten ändras. Ändringarna kommer dock aldrig att påverka innehållet i en Användares tjänst. Hive Creatives ansvarar även löpande för informationssäkerheten i Tjänsten. Om ändringar i Tjänsten inte godkänns av en Användare har Användaren alltid rätt att säga upp Avtalet enligt avsnitt 11.1 nedan.

5. Tillgänglighet

Tjänsten är normalt tillgänglig 24 timmar perdygn, sju (7) dagar i veckan, året runt. Hive Creatives garanterar dock inte och ansvarar heller inte för att Tjänsten är fri från eventuella fel, förseningar och/eller avbrott. Hive Creatives förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Tjänsten för serviceändamål, t.ex. buggrättningar, underhåll och uppgraderingar. Hive Creatives har inget ansvar för uppdatering av Tjänstens åtkomsträttigheter.  

6. Användarens ansvar för åtkomst till Tjänsten m.m.

Användaren ansvarar för:
  • att ha för Tjänsten nödvändiga anslutningar och utrustning, bl.a. en fungerande Internetanslutning och digitala enheter och webbläsare som möjliggör åtkomst till Tjänsten.
  • riktigheten i den information som lämnas i samband med registrering och användande av Tjänsten och eventuella Tilläggstjänster.
  • att fortlöpande uppdatera sina kontaktuppgifter så att dessa vid var tid är korrekta.
  • att personlig och användarspecifik information såsom användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig.
Om en Användare misstänker att sådan information kommit någon obehörig tillhanda eller på annat sätt missbrukas, är Användaren skyldig att omedelbart vidta åtgärd för att begränsa åtkomst till Tjänsten och informera Hive Creatives om den uppkomna situationen.

7. Användarens ansvar för användning av Tjänsten

Användare ansvarar för aktiviteter som vidtas av Användaren och eventuella andra Användare som Användaren gett hanteringsrättigheter till. Användare ansvarar således bl.a. för innehåll och överföring av information, samt elektroniska dokument, som vidtas av Användaren inom ramen för Tjänsten. Användaren ansvarar för att de elektroniska dokument som Användaren sparar i Tjänsten inte står i strid med svensk lagstiftning. Användare får inte använda Tjänsten på sådant sätt att Hive Creatives eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Användare får således t.ex. inte via Tjänsten hantera elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande E-försändelser, som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande såsom t.ex. framställningar med hatiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll eller som uppmanar till våldshandlingar eller hets mot folkgrupp. Om Hive Creatives misstänker att en Användare använder Tjänsten i strid med detta avsnitt har Hive Creatives rätt att utan föregående meddelande till Användaren radera och/eller förhindra att Användaren överför information och/eller elektroniska dokument samt rätt att stänga av Tjänsten för Användaren och säga upp Avtalet med Användaren med omedelbar verkan, se vidare avsnitt 11.2 nedan.

8. Behandling av personuppgifter

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Hive Creatives registrerar, sparar, och behandlar i övrigt personuppgifter som Användaren lämnar när denne registrerar sig för Tjänsten samt när Hive Creatives förmedlar E-försändelser från Avsändare till Användaren (nedan kallat ”Behandlar” och/eller ”Behandling”). Hive Creatives kommer, vid Behandlingen av Användarens personuppgifter, att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna och Användarens personliga integritet. Behandlingen av personuppgifter på det sätt som anges nedan sker för att Hive Creatives ska kunna förmedla Tjänsten till Användaren samt för de ändamål som anges nedan i punkt 8.2.

8.1   Personuppgiftsansvar

All Behandling av Användarens personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och annan vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning såsom den kommande Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018, till GDPR tillhörande nationell följdlagstiftning samt övrig tillämplig dataskyddslagstiftning (”Dataskyddslagstiftning”). Hive Creatives är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Användaren lämnar vid registreringen hos Hive Creatives och som används vid registrering, behörighetskontroller och inloggning (namn, e-postadress, personnummer, telefonnummer, IP-adress). När e-post når en Företagsanvändares brevlåda övergår personuppgiftsansvaret till Företagsanvändaren och Hive Creatives är i dessa fall personuppgiftsbiträde till Företagsanvändaren. Är användaren en privatperson upphör personuppgiftsansvaret för Avsändaren och personuppgiftsbiträdesansvaret för Hive Creatives eftersom behandlingar för privat bruk inte omfattas av Dataskyddslagstiftning.

8.2 Behandling av personuppgifter

Användarens organisationsnummer/personnummer Behandlas av Hive Creatives för att på ett säkert sätt kunna identifiera Användaren som korrekt mottagare av meddelanden från Avsändare. e-postadress och telefonnummer används för att Hive Creatives ska kunna skicka meddelanden till Användaren samt för att skicka information till Användaren gällande Tjänsten. Användarens namn behandlas för höja säkerheten i tjänsten, t.ex. vid fakturering eller verifiering av Användare. Användarens IP-adress Behandlas för att kunna genomföra erforderlig felsökning och för analys och produktutveckling. Den rättsliga grunden för Hive Creatives att Behandla nämnda uppgifter är för att Hive Creatives ska kunna fullgöra förevarande Avtal med Användaren. Utöver ovan nämnda ändamål kan personuppgifterna, grundat på en intresseavvägning, även behandlas för statistik- och marknadsföringsändamål samt för Hive Creativess affärs- och produktutveckling. För marknadsföringsändamål kommer Användarens e-postadress att användas. Hive Creatives kommer endast att marknadsföra liknande tjänster som Hive Creativess befintliga och endast mot Användaren så länge denne fortsätter att vara Användare. Användaren har rätt att avstå marknadsföring genom att kontakta Hive Creatives enligt avsnitt 8.3 nedan eller att välja att avsäga sig ytterligare utskick via e- post genom att klicka på länken i själva mejlet. Hive Creatives kan även komma att samköra personuppgifter med andra personregister (t.ex. Statens personadressregister) för ovanstående syften och för att hålla personuppgifterna uppdaterade och korrekta. Hive Creatives kan även komma att överlämna personuppgifter till andra bolag inom samma koncern som Hive Creatives och till av Hive Creatives anlitade underbiträden för Behandling enligt de ovan angivna ändamålen. Hive Creatives är ansvarig för att all eventuell behandling av insamlade personuppgifter som genomförs av tredje part sker enligt Dataskyddslagstiftningen och endast för de ändamål som beskrivs i detta Avtal. Användarens personuppgifter kommer inte säljas. Användarens personuppgifter kommer inte heller att vidareförmedlas eller användas för andra syften än vad som anges ovan. Hive Creatives Behandlar personuppgifterna så länge Användaren använder Tjänsten.

8.3   Användarens rättigheter

Användare har rätt att få information om de personuppgifter rörande Användaren som är under Behandling av Hive Creatives samt har rätt att få en kopia av dessa personuppgifter. Användaren har även rätt att begära att Hive Creatives rättar, blockerar eller raderar personuppgifter som Användaren anser är felaktiga eller ofullständiga. Användaren har rätt att få ut de personuppgifter som Användaren tillhandahållit till Hive Creatives i ett allmänt maskinläsbart format. Om så är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Hive Creatives, har Användaren även möjlighet att få sagda personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Detta kan exempelvis ske om Användaren vill byta till en annan tjänst liknande Hive Creatives. En begäran enligt denna punkt 8.3 ska skickas till [email protected] eller till H- Creative , Mandolingatan 35, 42145 Västra Frölunda. Hive Creatives förbehåller sig rätten att använda lämplig metod för att säkerställa att Användaren har rätt att göra relevant begäran, ta ut en avgift vid upprepade begäranden samt vägra att tillmötesgå en begäran som exempelvis, men inte uteslutande, sker vid upprepade tillfällen eller är orimlig eller uppenbart ogrundad. Efter det att GDPR trädde i kraft kan en Användare även vända sig till Datainspektionen för de fall Användaren anser att Användarens personuppgifter behandlas av Hive Creatives i strid med Dataskyddslagstiftningen eller för det fall Hive Creatives anser att Hive Creatives inte behöver tillmötesgå en Användares begäran. För mer information se Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se. För en fungerande användning av Tjänsten måste Hive Creatives ha möjlighet att Behandla personuppgifterna på så sätt som anges i detta Avtal. Om Användaren inte vill att personuppgifterna ska behandlas på nämnda sätt eller raderas måste Användaren avregistrera sig från Tjänsten. En avregistrering innebär att Tjänsten inte längre kommer att vara tillgänglig för Användaren enligt avsnitt 11 nedan.

9. Ansvar och ansvarsbegränsningar

Hive Creatives ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Användaren lämnat felaktig information vid registrering eller hantering av Användarens Tjänst. Hive Creatives ansvarar för den tekniska delen, dvs, att Användarens domän är tillgänglig på nätet och att stödja detta tekniskt. Hive Creatives gör säkerhetskopior på Användarens material en (1) gång per dygn. Säkerhetskopian finns tillgänglig under 14 dagar. Skulle det ske ett intrång på Användarens webbplats, måste denne omedelbart meddela Hive Creatives. Användaren är själv ansvarig för intrång som gjorts på Användarens tjänster genom oaktsamhet eller förlust/utlämnande av inloggningsuppgifter. Hive Creatives ersätter endast Användare för styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöshet från Hive Creatives sida. Hive Creatives ersätter dock inte Användare för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom t.ex. utebliven vinst eller andra följdskador, såvida inte Hive Creatives har handlat uppsåtligt eller grovt vårdslöst. Detta innebär t.ex. att Hive Creatives inte ansvarar för skador i form av datahaverier eller utebliven vinst som beror på avbrott i tillgängligheten av Tjänsten. Oaktat vad som anges ovan är Hive Creativess sammanlagda ersättningsskyldighet gentemot en Användare under varje tolvmånadersperiod begränsad till ett belopp motsvarande en fjärdedel (25 %) av vid var tid gällande prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110). Användare är skyldiga att framställa krav på ersättning till Hive Creatives inom tre (3) månader efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Om en Användare inte gör detta förlorar Användaren rätten att göra kravet gällande.

10. Force majeure

Hive Creatives är befriat från ersättningsskyldighet eller annat ansvar om skada eller underlåtenhet att handla beror på ett hinder utanför Hive Creatives kontroll som Hive Creatives inte skäligen kunde ha förväntats räkna med och vars följder Hive Creatives inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, innefattande men inte begränsat till t.ex. krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, avbrott i energiförsörjning, samt avbrott i driften av elektronisk databehandling som orsakats av ovanstående. Detsamma gäller om underleverantör till Hive Creatives drabbas av hinder som avses i detta avsnitt.

11. Avstängning och avslutande av Tjänsten

 11.1 Användarens rättigheter

Avtalsperioden löper över 12 månader om inget annat angetts i avtal. Uppsägning skall ske senast tre (3) månader innan abonnemangsperioden löper ut. Uppsägningen skall ske skriftligt och skickas med rekommenderat brev. Har skriftlig uppsägning ej inkommit, förutsätts att abonnemanget skall fortlöpa. Återbetalning utgår inte på abonnemangsavgift. Utebliven betalning gäller ej som uppsägning.

11.2 Hive Creatives rättigheter

Hive Creatives har genom skriftlig underrättelse till Användaren rätt att, helt eller delvis, avsluta Tjänsten för en Användare och säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Användaren bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet eller mot författning, myndighetsbeslut eller lämnade Hive Creatives har vidare genom skriftlig underrättelse till Användaren rätt att, helt eller delvis, avsluta Tjänsten för en Användare och säga upp Avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid genom skriftlig underrättelse till Användaren. Hive Creatives kan, men är inte skyldig att, i samband med avslutande eller avbrytande av Tjänsten, erbjuda Användare en Tilläggstjänst som innebär att Hive Creatives översänder filer som finns på server till Användaren, där detta är möjligt.

11.3   Dödsfall

Vid dödsfall förbehåller sig Hive Creatives rätten att avsluta tjänsten och radera data i tjänsten för den avlidne Användaren efter nio (9) månader från dödsfallet.

12. Sekretess

Hive Creatives ska iaktta sekretess beträffande elektroniska dokument som hanteras via Tjänsten och får inte otillbörligen bereda sig tillgång till innehåll eller lämna ut sådana dokument till obehöriga personer. Hive Creatives förbehåller sig dock rätten att lämna ut information som Hive Creatives är skyldigt att avslöja eller lämna ut på grund av beslut från åklagare.

13. Immateriella rättigheter

Samtliga rättigheter, innefattande men inte uteslutande alla immateriella rättigheter, till Tjänsten inklusive den tekniska lösningen och eventuellt innehåll däri som Hive Creatives tillhandahåller tillkommer Hive Creatives eller dess rättighetsinnehavare och är skyddade enligt lag.

14. Villkorsändringar

Hive Creatives förbehåller sig rätten att när som helst ändra och/eller göra tillägg i dessa allmänna villkor och/eller de särskilda villkoren för Tilläggstjänster. Villkorsändringar ska meddelas Användare via Tjänsten senast en (1) månad innan ändringen träder i kraft. Hive Creatives har dock alltid rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Om ändringar och tillägg inte godkänns av en Användare har Användaren alltid rätt att säga upp Avtalet enligt avsnitt 11 ovan.

 15. Överlåtelse och underleverantörer

Användare får inte överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, utan föregående skriftligt medgivande från Hive Creatives. Hive Creatives har rätt att utan Användarens samtycke helt eller delvis överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, till bolag som ingår i samma koncern som Hive Creatives. Hive Creatives har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt Avtalet. I dessa fall tillser Hive Creatives givetvis att erforderliga regleringar vad avser t.ex. hanteringen av personuppgifter återfinns i avtalen mellan Hive Creatives och underleverantören.

16. Lagval och tvistlösning

Avtalet regleras av svensk lag. Vid tvist som rör tolkning eller tillämpning av Avtalet ska Hive Creatives och Användaren i första hand försöka komma överens. Tvisten ska annars prövas vid Göteborgs Tingsrätt